If you have any problems related to the accessibility of any content (or if you want to request that a specific publication be accessible), please contact (scholarworks@unr.edu)

Now showing items 1-1 of 1

 • .

  .

  .

  The pineapple genome and the evolution of CAM photosynthesis 

  Ming, Ray; VanBuren, Robert; Wai, Ching M.; Tang, Haibao; Schatz, Michael C.; Bowers, John E.; Lyons, Eric; Wang, Ming-Li; Chen, Jung; Biggers, Eric; Zhang, Jisen; Huang, Lixian; Zhang, Lingmao; Miao, Wenjing; Zhang, Jian; Ye, Zhangyao; Miao, Chenyong; Lin, Zhicong; Wang, Hao; Zhou, Hongye; Yim, Won C.; Priest, Henry D.; Zheng, Chunfang; Woodhouse, Margaret; Edger, Patrick P.; Guyot, Romain; Guo, Hao-Bo; Guo, Hong; Zheng, Guangyong; Singh, Ratnesh; Sharma, Anupma; Min, Xiangjia; Zheng, Yun; Lee, Hayan; Gurtowski, James; Sedlazeck, Fritz J.; Harkess, Alex; McKain, Michael R.; Liao, Zhenyang; Fang, Jingping; Liu, Juan; Zhang, Xiaodan; Zhang, Qing; Hu, Weichang; Qin, Yuan; Wang, Kai; Chen, Li-Yu; Shirley, Neil; Lin, Yann-Rong; Liu, Li-Yu; Hernandez, Alvaro G.; Wright, Chris L.; Bulone, Vincent; Tuskan, Gerald A.; Heath, Katy; Zee, Francis; Moore, Paul H.; Sunkar, Ramanjulu; Leebens-Mack, James H.; Mockler, Todd; Bennetzen, Jeffrey L.; Freeling, Michael; Sankoff, David; Paterson, Andrew H.; Zhu, Xinguang; Yang, Xiaohan; Smith, J. Andrew C.; Cushman, John C.; Paull, Robert E.; Yu, Qingyi (2015)
  Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) is the most economically valuable crop possessing crassulacean acid metabolism (CAM), a photosynthetic carbon assimilation pathway with high water-use efficiency, and the second most ...